2 Comments

  1. Abdiaziz Galaal

    Bulshadu waa koox dad ah oo wadaaga dan, ujeedo, ama deegaan juqraafi ah oo si joogto ah ula falgala. Bulshooyinka waxa lagu qeexi karaa dabeecadahooda bulsheed, dhaqan, iyo dhaqaalaba waxayna u dhexayn karaan kooxo yaryar oo isku xidhan ilaa iyo kooxo badan oo kala duwan.

    1. Maslax Xuseen

      bulshaduwaakoxdad ah oowadaaga dan ujeedoama deeganjqrafi ahoosijiogto ah ulafalgala bulshoyika waxalaguqeexikaraadabeecadahooda karaan kooxoyaryarooiskuxadhanilaaiyokooxo badanookaladuwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *